آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8638187 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.369 % (550236)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.856 % (333104)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.42 % (7465191)
 Opera: OperaOperaOpera 0.176 % (15245)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (19)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (74)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.336 % (201872)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.838 % (72446)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.44 % (1334100)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.572 % (222185)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.194 % (275940)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.472 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.157 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 1.157 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 1.157 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 78.78 % (6805947)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 12164
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5