آخرالزمان - آمار بازديد

آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8035134 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.745 % (541971)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.699 % (297225)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.21 % (6927093)
 Opera: OperaOperaOpera 0.183 % (14739)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.956 % (8)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.324 % (186753)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.837 % (67273)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 14.82 % (1191001)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.813 % (145684)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.119 % (250616)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.733 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.244 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.244 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 80.24 % (6447819)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 4443
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5