آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8393842 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.502 % (545813)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.752 % (314938)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.41 % (7253267)
 Opera: OperaOperaOpera 0.176 % (14848)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.309 % (193890)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.845 % (70999)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.69 % (1317209)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.067 % (173518)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.050 % (256093)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.574 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.191 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 1.191 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 1.191 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.18 % (6647007)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 12008
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5