آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8364910 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.518 % (545235)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.759 % (314468)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.38 % (7225802)
 Opera: OperaOperaOpera 0.177 % (14847)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.314 % (193614)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.847 % (70857)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.72 % (1315796)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.025 % (169459)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.056 % (255674)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.586 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.195 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.195 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.18 % (6623967)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 11988
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5