آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 7354980 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 5.862 % (431197)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.027 % (222698)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 88.02 % (6473968)
 Opera: OperaOperaOpera 0.190 % (14034)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.517 % (7)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (59)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.255 % (165901)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.640 % (47116)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 11.81 % (868889)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.541 % (113372)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.237 % (238154)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 6.798 % (5)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.078 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.359 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 83.40 % (6134556)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 2059
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5