آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 7465284 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.320 % (471807)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.165 % (236293)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 87.43 % (6527027)
 Opera: OperaOperaOpera 0.188 % (14101)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.376 % (7)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (59)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.247 % (167776)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.645 % (48214)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 12.64 % (943774)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.550 % (115759)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.200 % (238954)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 6.697 % (5)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 4.018 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.339 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 82.60 % (6166788)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 2174
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5