آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8320181 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.551 % (545112)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.775 % (314166)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.32 % (7182302)
 Opera: OperaOperaOpera 0.178 % (14841)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.319 % (193020)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.849 % (70653)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.79 % (1314095)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.984 % (165138)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.065 % (255014)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.605 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.201 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.201 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.15 % (6585920)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 11904
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5