آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 8429537 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.478 % (546134)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.740 % (315307)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.45 % (7288001)
 Opera: OperaOperaOpera 0.176 % (14866)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.000 % (15)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (72)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.302 % (194093)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.842 % (71049)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 15.64 % (1319006)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.213 % (186558)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.041 % (256357)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (9)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.558 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 1.186 % (1)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 1.186 % (1)
 AIX:AIXAIXAIX 1.186 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 79.09 % (6667601)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 12060
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5