آخرالزمان آمار بازديد
صفحات اين سايت كلآ 7593961 بار نمايش يافته است . 27 شهریور 90

[ نمايش آمار تفصيلي ]نمايشگرهاي اينترنت

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 6.989 % (530765)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 3.263 % (247813)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 86.65 % (6580509)
 Opera: OperaOperaOpera 0.187 % (14250)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 9.217 % (7)
 Lynx: LynxLynxLynx 0.000 % (59)
 موتورهاي جستجو: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 2.230 % (169364)
 ناشناخته: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 0.674 % (51194)سيستم هاي عامل

 Windows:WindowsWindowsWindows 13.62 % (1034845)
 Linux:LinuxLinuxLinux 1.561 % (118597)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 3.158 % (239873)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 6.584 % (5)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 3.950 % (3)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0 % (0)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0 % (0)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0 % (0)
 AIX:AIXAIXAIX 1.316 % (1)
 ناشناخته:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosناشناخته / غيره 81.65 % (6200637)آمار متفرقه

 كاربر عضو : 100
 نويسنده فعال : 2
 مطالب و مقالات موجود : 594
 موضوعات فعال : 11
 نظرات و پيشنهادات : 2071
 پيوندهاي موجود در بخش لينكها : 136
 شاخه هاي موجود در بخش لينكها : 5