«و به راستی كه ما پس از نوشتن در ذكر [تمام كتب آسمانی یا تورات] در زبور نیز نگاشتیم كه البته بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد. »
علی بن ابراهیم در تفسیرش كه منسوب به امام صادق علیه السلام است در معنی این آیه گوید: «فرموده، تمام كتاب ها [ی آسمانی] ذكر [خداوند] است، البته بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد * فرمود: حضرت قائم علیه السلام و اصحاب اویند. »


بدون شك تمامی انبیای عظام و رسولان گرامی، امت های خویش را به عاقبت خوش و سرانجام پاكیزه و خرم خبر داده اند.
آنان از سوی خداوند وعده فرموده اند كه روزگار آدمیان به سعادت و رفاه و خوشی و راحتی ختم خواهد شد و دوران ظلم و ستم به آخر خواهد رسید. در آن هنگام انسان های محروم حقوق خویش را باز خواهند ستاند، از چنگال فقر و محرومیت و رنج رهایی خواهند یافت، و پس از آن كه محكوم و رهرو بوده اند به رهبری و زمامداری رسند، و به فضل و عنایت الهی در زمین سروری یابند. كتاب های آسمانی آكنده از این بشارت است. و البته در تعیین مصداق آن مصلح، عبارت ها مختلف و الفاظ متفاوت است.
قرآن مجید نیز نسبت به این موضوع اهتمام ویژه ای داشته و اراده و خواست خداوند متعال را بر این می داند كه دوران كومت شیطان به پایان رسد و بساط پیروان او برچیده شود و حتما تمام بندگان صالح خداوند در همه جای زمین به حكومت رسند و سراسر گیتی به آنان سپرده شود تا قوانین اسلام به طور كامل و همه جانبه تطبیق و اجرا و سعادت افراد بشر تضمین و تامین گردد و هدف نهایی از زندگی تحقق پذیرد.

البته تطبیق این آیات نورانی بر وجود مقدس مهدی علیه السلام و حكومت جهانی آن حضرت تنها از راه روایات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام امكان پذیر است وهمچون بسیاری از موضوعات دیگر بدون استفاده از این بیانات نورانی، آیات قرآن خاموش و ساكتند.
بیش از یكصد و بیست آیه از آیات قرآن به مساله مهدویت تفسیر شده است كه در اینجا به برخی از آن ها اشاره می كنیم:
1 - « الم* ذلك الكتاب لا ریب فیه هدی للمتقین* الذین یؤمنون بالغیب و... » (1)
امام صادق علیه السلام در ذیل این آیه فرمودند: «متقیان شیعیان علی علیه السلام هستند و غیب همان حجت غائب است » (2)

2 - «و ذكرهم بایام الله » (3)از امام باقر علیه السلام روایت است كه فرمود: «ایام الله عز و جل ثلاثة: یوم یقوم القائم علیه السلام و یوم الكرة و یوم القیامة؛ (4)
روزهای خدا سه تا ست: روزی كه قائم علیه السلام قیام خواهد كرد، و روز رجعت و روز قیامت »


3 - «قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم » (5)
از امام صادق علیه السلام درباره این آیه و وقت معلوم سؤال شد. آن حضرت در جواب فرمودند:
«وقت معلوم روز قیام قائم آل محمد است. هرگاه خداوند او را برانگیزد در مسجد كوفه ابلیس می آید در حالی كه بر زانوهایش راه می رود و می گوید: ای وای از این روزگار، آن گاه با پیشانیش گرفته شده، گردنش زده می شود، آن هنگام روز وقت معلوم است كه مدت او به پایان می رسد » (6)


4 - «و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه كان منصورا »؛ (7)
«و هر آنكه مظلوم كشته شود پس البته كه ما برای ولی او حكومت و تسلط دادیم، پس مبادا در كشتن اسراف كند كه او منصور است. »
وقتی از امام صادق علیه السلام درباره این آیه سؤال شد، آن حضرت در جواب فرمودند:
«آن قائم آل محمد صلی الله علیه و آله است كه خروج می كند و به انتقام خون حسین علیه السلام دشمنان را می كشد. پس چنانچه اهل زمین را به قتل رساند مسرف نخواهد بود. » (8)


5 - «و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا»؛ (9)
«و بگو كه حق آمد و باطل نابود شد كه همانا باطل محو شدنی و سزاوار نابودی است. »
امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه فرمودند: «اذا قام القائم علیه السلام ذهب دولة الباطل؛ (10) هرگاه قائم علیه السلام بپا خیزد، دولت باطل از بین می رود [و زایل می گردد] . »


6 - «و لقد كتبنا فی الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادی الصالحون » ؛ (11)
«و به راستی كه ما پس از نوشتن در ذكر [تمام كتب آسمانی یا تورات] در زبور نیز نگاشتیم كه البته بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد. »
علی بن ابراهیم در تفسیرش كه منسوب به امام صادق علیه السلام است در معنی این آیه گوید: «فرموده، تمام كتاب ها [ی آسمانی] ذكر [خداوند] است، البته بندگان صالح من زمین را به ارث خواهند برد * فرمود: حضرت قائم علیه السلام و اصحاب اویند. » (12)


7 - «و عدالله الذین آمنوا منكم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض... » ؛ (13)
«خداوند به كسانی از شما كه ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند وعده فرموده كه آن ها را [در ظهور امام قائم علیه السلام] در زمین خلافت دهد.... »
امام صادق علیه السلام درمعنای این آیه شریفه می فرماید: «درباره حضرت قائم علیه السلام و اصحاب او نازل گشت. » (14)


8 - «امن یجیب المضطر اذا دعاه و یكشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض » ؛ (15)
«آیا آن كیست كه دعای مضطر را هنگامی كه او را می خواند به اجابت می رساند و رنج و غم را برطرف می سازد و شما را جانشینان زمین قرار می دهد؟»
از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام درباره این آیه نقل شده است كه فرمودند: «این آیه درباره قائم از آل محمد صلی الله علیه و آله نازل شده، هرگاه كه خروج كند معمم می شود و در كنار مقام نماز گذارد و به درگاه پروردگارش تضرع نماید، پس هیچ پرچمی از او رد نشود. » (16)


9 - «و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین » ؛ (17)
«و ما اراده كردیم بر آنان كه در زمین مستضعف شدند منت گذاریم و آنان را پیشوایان و وارثان زمین قرار دهیم. »
روایات در مورد اینكه این آیه درباره امامان از آل محمد صلی الله علیه و آله نازل شده بسیار است كه در كتاب «البرهان » یاد گردیده است. (18)


10 - «اعلموا ان الله یحی الارض بعد موتها»؛ (19)
«بدانید كه البته خداوند زمین را پس از مردن آن زنده خواهد كرد. »
از امام باقر علیه السلام درباره این آیه نقل شده است كه فرمود: « خداوند عز و جل زمین را به وسیله حضرت قائم علیه السلام زنده می كند، پس از مردن آن. » (20)
برای رعایت اختصار بقیه آیات را تنها با ذكر شماره و منبع استناد به پایان می بریم.


11 - بقره/ 148: «فاستبقوا الخیرات... » (21)


12 - بقره/ 155: «ولنبلونكم بشی ء من... » (22)


13 - آل عمران/ 83: «و له اسلم من فی السموات... » (23)


14 - آل عمران/ 200: «یا ایها الذین آمنوا اصبروا و... » (24)


15 - نساء/ 47: «یا ایها الذین اوتوا الكتاب... » (25)


16 - نساء/ 59: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوالله و... » (26)17 - نساء/ 69: «و من یطع الله و الرسول فاولئك... » (27)


18 - نساء/ 77: «الم تر الی الذین... » (28)


19 - نساء/ 159: «و ان من اهل الكتاب... » (29)


20 - مائده/ 14: «و من الذین قالوا انا نصاری... » (30)


21 - انعام/ 44: «فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا... » (31)


22 - انعام/ 158: «هل ینظرون الا ان تاتیهم... » (32)


23 - اعراف/ 53: «هل ینظرون الا تاویله یوم... » (33)


24 - اعراف/ 157: «الذین یتبعون الرسو ل... » (34)


25 - اعراف/ 159: «و من قوم موسی... » (35)


26 - انفال/ 33: «و قاتلوهم حتی لا تكون فتنة و... » (36)


27 - توبه/ 33: «هو الذی ارسل رسوله بالهدی و... » (37)


28 - یونس/ 20: «و یقولون لولا انزل علیه آیة... » (38)


29 - طه/ 135: «فستعلمون من اصحاب الصراط... » (39)


30 - انبیاء/ 11 تا 15: «و كم قصمنا من قریة... » (40)


البته آیات مربوط به امام زمان علیه السلام چندین برابر این مقدار است كه خواننده محترم را برای مطالعه بیشتر به مطالعه كتاب های ذیل توصیه می كنیم:
1 - سیمای حضرت مهدی علیه السلام در قرآن، سید هاشم حسینی بحرانی، ترجمه سید مهدی حائری قزوینی (41)
2 - امام مهدی از دیدگاه قرآن و عترت، علی دوانی
3 - مهدی در قرآن، رضا فیروز
4 - المهدی فی القرآن، سید صادق الحسینی الشیرازی
پی نوشت :

1)- بقره/ 1 تا 3.
2)- كمال الدین و تمام النعمة، جلد 2، ص 340.
3)- ابراهیم / 5.
4)- صدوق، خصال، ص 108 و معانی الاخبار، ص 365.
5)- حجر / 36 تا 38.
6)- دلائل الامامة، ص 240 و تفسیر عیاشی، ج 2، ص 242.
7)- اسراء/ 33.
8)- كامل الزیارات، ص 63؛ عیون اخبار الرضا، ص 151.
9)- اسراء/ 81.
10)- كلینی، روضه كافی، ص 287.
11)- انبیاء/ 105.
12)- تفسیر قمی، ج 2، ص 77؛ مجمع البیان، ج 7، ص 66.
13)- نور/ 55.
14)- نعمانی، كتاب الغیبة، ص 126؛ كافی، ج 1، ص 193.
15)- نمل/ 62.
16)- تاویل الایات الظاهرة، ص 403؛ كتاب الغیبة، چاپ مكتبة الصدوق، صص 181 و 182؛ تفسیر قمی، ج 2، ص 205.
17)- قصص/ 5.
18)- همچنین ر. ك: شیخ طوسی، الغیبة، ص 113.
19)- حدید/ 17.
20)- كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 668؛ كتاب الغیبة، ص 110.
21)- ر. ك: كلینی، روضه كافی، ص 313.
22)- ر. ك: كتاب الغیبة، نعمانی، ص 132؛ تفسیر عیاشی، ج 1، ص 68.
23)- ر. ك: تفسیر عیاشی، ج 1، ص 183.
24)- ر. ك: نعمانی، الغیبة، ص 105.
25)- ر. ك: نعمانی، الغیبة، ص 149.
26)- ر. ك: كمال الدین و تمام النعمة، ج 1، ص 253.
27)- ر. ك: تفسیر قمی، ج 1، ص 142.
28)- ر. ك: روضه كافی، ص 330.
29)- ر. ك: تفسیر قمی، ج 1، ص 158.
30)- ر. ك: كافی، ج 5، ص 352.
31)- ر. ك: تفسیر قمی، ج 1، ص 200.
32)- ر. ك: كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 336.
33)- ر. ك: تفسیر عیاشی، ج 1، ص 235.
34)- ر. ك: كافی، ج 1، ص 429.
35)- ر. ك: تفسیر عیاشی، ج 2، ص 32.
36)- ر. ك: مجمع البیان، ج 4، ص 543.
37)- ر. ك: كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 670؛ تفسیر عیاشی، ج 2، ص 87.
38)- ر. ك: كمال الدین و تمام النعمة، ج 2، ص 340.
39)- تاویل الآیات الظاهره، ص 323.
40)- ر. ك: روضه كافی، ص 51.
41)- نوشتار پیش رو اقتباس از همین كتاب است.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره 22 .


مهدی در قرآن

کاربرانی که به این خبر امتیاز داده اند.(قرمز رأی منفی و آبی رأی مثبت):

مرتبط باموضوع :

 با دعای فرج، بی گناه می شویم  [ پنجشنبه، 30 آبان ماه، 1392 ] 1055 مشاهده
 خدا با فرشتگان جنگ بدر ، مهدى را یارى مى دهد  [ سه شنبه، 30 تير ماه، 1394 ] 494 مشاهده
 مردم چگونه از حجت غایب بهره‎مند می‎شوند؟  [ سه شنبه، 24 دي ماه، 1392 ] 870 مشاهده
 اگر تعداد اصحابم به ۳۱۳ نفر می‌رسید …  [ يكشنبه، 19 آبان ماه، 1392 ] 853 مشاهده
 آشنايى با واژگان مهدويت  [ جمعه، 26 مهر ماه، 1392 ] 2962 مشاهده

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها

 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت


اشتراک گذاري مطلب